นโยบายความเป็นส่วนตัว

PRIVACY POLICY

Japan Potato Ltd. ตระหนักดีว่าการป้องกันอย่างเคร่งครัดและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจและขอประกาศว่าจะปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตามแนวปฏิบัติระดับประเทศและมาตรฐานอื่นๆ อีกทั้งจะกำหนดกฎเกณฑ์ภายในสำหรับการจัดการข้อมูลและจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
2. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องโดยไม่มีการหลอกลวงหรือใช้วิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม
3. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
・ กรณีต้องการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียด
・ สำหรับคัดเลือกพนักงาน การจัดจ้างพนักงานและการติดต่อกับพนักงานที่เกษียณอายุ
4. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
เราไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้อาจมีการให้ข้อมูลผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม
(1) อาจมีการให้ข้อมูลผู้ใช้แก่บริษัทผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เมื่อทำงานกับ บริษัทบุคคลที่สามหรือเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของบุคคลที่สาม
(2) เมื่อมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับ และเมื่อมีความเป็นไปได้ที่การได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อาจขัดขวางการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
(3) กรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต
5. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย
บริษัทจะจัดทำระบบการจัดการภายในตามนโยบายภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและจะให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนรับทราบและดำเนินการตามนั้น
เพื่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลเราจะพยายามป้องกันการรั่วไหล การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้เราจะตรวจสอบระบบการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมและทำการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
6. การเปิดเผย การแก้ไข การระงับการใช้งาน การขอระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล คำถามและการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณต้องการให้เปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน การขอระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคล คำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มสอบถาม
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
เนื้อหาของนโยบายนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่บริษัทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย นโยบายที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์บนเว็บไซต์นี้
8. ติดต่อ
หากต้องการติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดติดต่อพวกเราทางโทรศัพท์ หรือทางแบบฟอร์มติดต่อ

ประกาศใช้: 19 มีนาคม 2563

CONTACT US

ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
โปรดติดต่อพวกเราโดยโทรศัพท์ หรือทางแบบฟอร์มติดต่อ

โทรศัพท์

81-994-35-1600

เวลาทำการ 9:00-17:00